Algemene Voorwaarden

Welkom bij de voorwaarden van de Silky Slick Stick. Lees ze zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst. Door deze website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. Neem voor het plaatsen van een bestelling, als u vragen heeft over deze voorwaarden, contact op via het contactformulier of mail naar hey@silkyslickstick.com. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder dat u dit merkt. Wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende ontvangen bestellingen. Zodra uw bestelling is bevestigd, kunnen we geen wijzigingen meer aanbrengen. Elke keer dat u onze diensten gebruikt, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en gaat u ermee akkoord hier wettelijk aan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website of de diensten van Silky Slick Stick niet gebruiken via haar website. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities 

Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de hoedanigheid van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand binnen een door de handelaar georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Langlopende transactie: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks producten en/of diensten, waarvan de levering en / of verkrijging gespreid is over een bepaalde periode; Duurzaam medium: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem / haar is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

De bedrijfsgegevens zijn:

Silky Slick Stick 

 

E-mailadres: hey@silkyslickstick.com

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, ontvangt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de ondernemer de consument, voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, te informeren dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat deze zo spoedig mogelijk, kosteloos, aan de consument worden toegezonden op het verzoek van de consument. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden toegezonden, zodat hij deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld van waar de algemene voorwaarden elektronisch te raadplegen zijn en dat deze op verzoek kosteloos - hetzij elektronisch hetzij in elektronische vorm aan hem/haar worden toegezonden. een andere manier. Ingeval van bijzondere voorwaarden met betrekking tot een product of dienst, zijn naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem/haar.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn voor de ondernemer niet bindend. Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten er zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit omvat in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; eventuele bezorgkosten; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor nakoming van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; als de overeenkomst na de sluiting ervan wordt ingediend, de manier waarop de klant er toegang toe heeft; hoe de consument informatie kan verkrijgen over acties die hij niet wil ondernemen voordat hij de overeenkomst sluit, en hoe hij deze kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten; andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en hoe de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen;

 

Artikel 5 - Het contract

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan. Indien de consument de overeenkomst elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangstbevestiging niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende veiligheidsmaatregelen in acht. De handelaar kan - in overeenstemming met wettelijke kaders - informatie verkrijgen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en ook over feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de handelaar goede gronden biedt om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of de uitvoering daarvan aan bijzondere voorwaarden te binden, onder vermelding van zijn gronden. De handelaar zendt de consument, samen met het product of de dienst, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze kan opslaan op een toegankelijke duurzame drager: het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, en hoe dit te doen, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht; c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de ondernemer deze vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de handelaar zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. tenzij de ondernemer de consument deze reeds vóór het sluiten van de overeenkomst heeft verstrekt; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de handelaar zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. tenzij de ondernemer de consument deze reeds vóór het sluiten van de overeenkomst heeft verstrekt; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de handelaar zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, indien deze onderhevig zijn aan schommelingen (op de financiële markt) waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar deze schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bedingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan ​​indien dit door de ondernemer is bedongen en: zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De vermelde prijzen voor aangeboden producten of diensten zijn inclusief BTW.

 

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

De handelaar garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid, en wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die golden op de datum waarop de overeenkomst is gesloten. Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling doet geen afbreuk aan de rechten en aanspraken die een consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand kan doen gelden, indien de ondernemer zich er niet aan houdt verplichtingen jegens de consument.

 

Artikel 8, Levering en uitvoering

De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding zoals beschreven in de vorige paragraaf, de ondernemer zal de consument het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien het onmogelijk blijkt om een ​​besteld product te leveren, zal de handelaar proberen een vervangend artikel te leveren. De handelaar geeft duidelijk en begrijpelijk aan dat uiterlijk bij levering een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het onmogelijk blijkt om een ​​besteld product te leveren, zal de handelaar proberen een vervangend artikel te leveren. De handelaar geeft duidelijk en begrijpelijk aan dat uiterlijk bij levering een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het onmogelijk blijkt om een ​​besteld product te leveren, zal de handelaar proberen een vervangend artikel te leveren. De handelaar geeft duidelijk en begrijpelijk aan dat uiterlijk bij levering een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Langlopende transacties

Een consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te ontbinden, daarbij rekening houdend met de toepasselijke beëindigingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand voor beëindiging van de overeenkomst. De maximale geldigheidsduur van een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, is twee jaar. Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst op afstand automatisch wordt verlengd, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd als overeenkomst voortgezet en bedraagt ​​de maximale opzegtermijn voor beëindiging van de overeenkomst een maand.

 

Artikel 10 - Betaling

De handelaar accepteert betalingen via creditcards en Ideal. De prijzen van de handelaren worden weergegeven in euro's. De tarieven worden elke nacht opnieuw berekend. Let op: als u ervoor kiest om te betalen in een andere valuta dan uw eigen "lokale" valuta, dan kan uw creditcard- / bankpasprovider u wisselkoerskosten in rekening brengen. Indien er geen latere datum is overeengekomen, dient de betaling van producten en diensten te zijn voldaan voordat de consument de producten of diensten ontvangt, tenzij anders is overeengekomen. De consument dient de goederen binnen twee weken na het plaatsen van de bestelling te betalen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst (en) voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument is verplicht de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of meegedeelde betalingsgegevens. Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de consument redelijke kosten in rekening te brengen waarover de consument vooraf is geïnformeerd.

 

Artikel 11 - Klachtenprocedure

De handelaar zorgt voor een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Een consument die een defect heeft ontdekt, moet bij de handelaar onverwijld een alomvattende en duidelijk omschreven klacht over de nakoming van de overeenkomst indienen. Een bij een ondernemer ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 - Aanvullende of alternatieve bepalingen

Eventuele aanvullende bepalingen, dan wel bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet nadelig zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig dat een consument deze gemakkelijk toegankelijk op een duurzame drager kan opslaan.

Artikel 13 - Contactgegevens

Voor vragen over de voorwaarden kunt u terecht bij hey@silkyslickstick.com